Algemene Privacyverklaring

Omdat we bij LaserSpiegel je privacy heel belangrijk vinden, voldoen wij uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Echter, zonder jouw gegevens kunnen wij geen opdrachten maken, dus hebben we ten alle tijde bepaalde gegevens van je nodig.

In onderstaande Privacyverklaring kan je lezen wat we allemaal met deze gegevens doen.

Deze Algemene Privacyverklaring bevat je rechten en plichten ten aanzien van LaserSpiegel. Omdat deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd, adviseren wij je deze bij elke bestelling goed door te lezen.

LaserSpiegel is een eenmanszaak, gevestigd aan de Margrietstraat 1, 1141 ET Monnickendam, Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel NW-Holland onder nummer 37113982.

Het bedrijf LaserSpiegel werkt en handelt nationaal en internationaal met de volgende handelsnamen via de navolgende webshops: LaserSpiegel.nl, Graveren-Spiegel.nl, Mirror-Engraving.com, Mirror-Engraving.co.uk, Spiegel-Gravieren.de, GravureMiroir.com, EspejoGrabado.com, MirMento.com en WeddingMirror.com.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. LaserSpiegel stelt zich middels huidige Algemene Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd) en elke specifieke lokale privacywetgeving.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:
- Categorie 1: zonder registratie: je IP-adres;
- Categorie 2: bij registratie op de website voor een account: je wachtwoord, voornaam & naam, e-mailadres, en geslacht;
- Categorie 3: je adresgegevens om een levering mogelijk te maken; je facturatiegegevens bij het maken van een bestelling; je betalingsgegevens zoals, bank-, en creditcardnummer, worden door ons niet bijgehouden of opgeslagen.
- Categorie 4: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je voornaam en naam, je e-mailadres;
- Categorie 5: afbeeldingen die je overmaakt of oplaadt voor het leveren van de goederen;
- Categorie 6: via cookies: zie artikel 8.

2.2. LaserSpiegel kan (Persoons)gegevens van jou op verschillende manieren verzamelen:
-door gebruik van cookies (zie onderstaand);
-tijdens je registratie en gebruik van de website.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:
LaserSpiegel zal de bij jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Categorie 1: je IP-adres met het oog op het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden achterhaald, met als rechtsgrond de legitieme belangen van LaserSpiegel om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Via het IP-adres worden ook de geografische informatie via Google verwerkt. Verder onthouden wij je voorkeuren om je zo een passend advies te kunnen geven.

- Categorie 2: je wachtwoord, voornaam & naam, e-mailadres en geslacht met het oog op het beheer van je account op deze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

- Categorie 3: de leverings-, betalings- en facturatiegegevens van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

- Categorie 4: je e-mailadres, je voornaam en naam met het oog op het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en aanbiedingen, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming.

- Categorie 5: afbeeldingen die je overmaakt of uploadt voor het leveren van de goederen.

- Categorie 6: cookies, zie artikel 8 voor meer informatie.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar het verlenen van bepaalde diensten wordt onmogelijk wanneer je de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:
De Persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt kunnen worden voor direct marketing, daar je hebt ingestemd met de Privacyverklaring. Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vorm, kan LaserSpiegel je gegevens gebruiken voor het verzenden van direct marketing met betrekking tot LaserSpiegel, en haar diensten.

Deze toestemming kan je op elk moment eenvoudig intrekken, zonder motivering en gratis, door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan elk promotioneel e-mailbericht. Je kan ook contact opnemen per e-mail via info@laserspiegel.nl of per brief op volgend adres:

LaserSpiegel
Margrietstraat 1
1141 ET Monnickendam

3.3. Doorgifte aan derden:
LaserSpiegel zal je Persoonsgegevens nooit doorgeven aan of delen met derden. Uitzondering hierop zijn organisaties die door ons worden ingehuurd om ervoor te zorgen dat je order (bestelling) bij je afgeleverd kan worden (lees: Post-, Pakket of Koeriersdiensten).

LaserSpiegel zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven, of met je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat LaserSpiegel je Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. LaserSpiegel zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en LaserSpiegel.

Categorie 1: zonder registratie: je IP-adres voor de duur van je bezoek aan de website.
Categorie 2: je wachtwoord, voornaam & naam, e-mailadres en geslacht worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
Categorie 3: je adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
Categorie 4: je e-mailadres, voornaam en naam worden bewaard voor de duur van de klantenrelatie.
Categorie 5: afbeeldingen worden minimum 24 maanden na bestelling van de goederen of diensten bijgehouden.
Categorie 6: cookies, zie artikel 8.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat LaserSpiegel van je Persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
Je bent vrij om je Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan LaserSpiegel. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen je Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of vraag tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je uiteraard geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door LaserSpiegel verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van je rechten:
Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@laserspiegel.nl of per post naar (mits je je als klant kan identificeren): LaserSpiegel Margrietstraat 1, 1141 ET Monnickendam

5.7. Recht om klacht in te dienen:
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de lokale privacy autoriteit. Een vordering tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechtbank blijft hierna nog altijd mogelijk indien je schade zou lijden als gevolg van de foutieve verwerking van je Persoonsgegevens.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om je Persoonsgegevens te beschermen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

6.2. In geen geval kan LaserSpiegel dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. Je garandeert dat je op rechtmatige wijze de toestemming hebt bekomen van de mensen die op de door jou ingestuurde of opgeladen afbeelding zijn opgenomen, dat er geen copyright ligt op de afbeeldingen die je ons opstuurt, en als er copyright of enig ander recht ligt op afbeeldingen dat je die rechten dan hebt en dat je LaserSpiegel dan ook integraal schadeloos zal stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen LaserSpiegel wegens onrechtmatige verwerking van diens Persoonsgegevens.

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten via je computer, je IP-adres en je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde je Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

7.3. Om een optimale service te garanderen, heeft de klantendienst toegang tot je account, en dit uitsluitend in het kader van de verlening van onze diensten naar jou toe.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?
Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Het is in feite uw identiteitskaart. Wij verzekeren u 100% dat onze cookies geen virussen, spyware, malware of computerwormen bevatten.

De cookies die wij gebruiken zijn uniek en kunnen alleen worden gelezen door onze webserver die het aan uw computersysteem heeft gegeven. Dus andere websites of gebruikers kunnen hier géén gebruik van maken!

8.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikservaring te bieden door bijvoorbeeld bepaalde informatie reeds voor je in te vullen zodat je dit niet iedere keer zelf opnieuw hoeft te doen, telkens wanneer je onze website bezoekt, en laat ons ook toe deze te optimaliseren.

Tijdens het bezoeken van onze website of bij het plaatsen van een bestelling is het mogelijk dat u onderstaande melding te zien krijgt:

    • Activeert u a.u.b. cookies in uw webbrowser om te vervolgen.

Indien deze melding bij u verschijnt, dient u de instellingen van uw webbrowser te wijzigen en het gebruik van cookies toe te staan. Dit is noodzakelijk omdat onze website zonder cookies niet kan functioneren. Ze worden uitsluitend gebruikt om uw keuze(s) bij te houden wanneer u naar verschillende pagina's op onze website gaat, een bestelling plaatst of later terugkomt op onze website.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op je computers of mobiele apparaten. Deze Cookie Policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Deze Cookie Policy maakt integraal deel uit van de Algemene Privacyverklaring.

8.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, die zich onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam
Functie
Authenticatie cookies
(Remember me)
Het identificeren van de gebruiker wanneer hij is ingelogd.
User input cookies
(Lifestyle Identifier)
Het onthouden van handelingen van de gebruiker op een website.
User interface
(Customization cookies)
Wordt gebruikt om voorkeuren van de gebruiker te onthouden.
Tracking cookies (Google Analytics)
Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.

Niet-functionele cookies

Naam
Functie
Tracking cookies
Worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen.
Social plug-in tracking cookies
Worden gebruikt om sociale mediamodules aan te bieden op een website, zoals een Facebook like-knop, LinkedIn share-knop of de mogelijkheid om een bericht te retweeten.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Google Plus, Google Maps, Google Adwords, Bing Search Marketing, Facebook) verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven

Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Voor meer informatie omtrent cookies van Google Analytics, kan u terecht op de officiële Privacy Policy van Google Analytics.

8.4. Je toestemming:
Bij je eerste bezoek aan onze website word je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan per categorie cookies toestaan of weigeren. Je kan te allen tijde de cookie-instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en zo je toestemming intrekken.

Je kan de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in de daartoe aangeboden pop-up schermen te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Je kan tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van je Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op:

Per e-mail naar:
info@laserspiegel.nl

per post naar:
LaserSpiegel
Margrietstraat 1
1141 ET Monnickendam

per telefoon op het nummer: 0299 39 73 79.

Meer informatie over cookies vind je tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken die jurisdictie hebben over de vennootschap die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens, zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring.

Automatisch account:
Indien u bij ons een bestelling plaatst, wordt er automatisch een account voor u aangemaakt op basis van de door u verstrekte gegevens. Door in te loggen op uw account kunt u uw gegevens beheren en de voortgang van uw order volgen (voor meer informatie zie: Automatisch Account).

Contact opnemen:
Tijdens het verwerken van een order kan het zijn dat wij vragen of opmerkingen hebben m.b.t. het graveren van uw opdracht. In dat geval kan het voorkomen dat wij per e-mail of telefonisch contact met u opnemen.

Gebruik van aangeleverd materiaal
Graveren-Spiegel behoudt het recht voor om aangeleverd materiaal te gebruiken voor het maken van voorbeelden op haar website of gerelateerde (dochter)websites en/of reclame doeleinden. Door het plaatsen van uw bestelling stemt u hier automatisch mee in. Heeft u hier bezwaar tegen, vermeldt u dit dan tijdens uw bestelling in het tekstvak “Opmerkingen”.

ONTVANG UW KORTINGSCODE!

Vind ons leuk op Facebook, post een Tweet of waardeer ons op Google Plus en ontvang gelijk een kortingscode voor 5% KORTING!

Please make your choice
Discount Coupon Code

Back to top